Kontrast
Czcionka

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Aktualności

3 Maja w Darłowie

dodano: 30/04/2024

Starostwo Powiatowe w Sławnie, Miasto Darłowo i Gmina Darłowo zapraszają na oficjalne uroczystości 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody tradycyjnie rozpoczniemy Mszą[…]

Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa”

dodano: 13/12/2023

W dniach 4-5 grudnia 2023 roku w Hotelu Lidia w Darłowie odbyła się Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa”,[…]

Ciepło systemowe

Cie­pło sys­te­mowe to naj­czę­ściej wybie­rany spo­sób na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę w budynku. Decy­duje się na nie więk­szość dewe­lo­pe­rów, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych czy wła­ści­cieli innych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i usłu­go­wych. Dla­czego? Wybie­ra­jąc cie­pło sys­te­mowe zapew­niasz miesz­kań­com bez­pie­czeń­stwo i kom­fort przez cały rok, a sobie spo­kój. Nie musisz myśleć o zagro­że­niach zwią­za­nych z zatru­ciami i wybu­chami, zapo­mi­nasz także o dosta­wach paliwa i prze­glą­dach tech­nicz­nych. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła. Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne miasta i pozwala na ograniczenie smogu.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Magazyn Ciepła Systemowego

Zdjęcie do artykułu O dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w Europie

O dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w Europie

W Rotterdamie odbył się ważny dla sektora ciepłowniczego Kongres Euroheat&Power. Udział wzięło w nim blisko 500 uczestników. Jednym z prelegentów…

Zdjęcie do artykułu Czy podróżowanie szkodzi planecie?

Czy podróżowanie szkodzi planecie?

Z jednej strony beztroski wypoczynek i hobby, z drugiej strony coraz częściej i głośniej się mówi o negatywnym wpływie turystyki…

Zdjęcie do artykułu Ciepłownictwo. Czas wielkiej zmiany

Ciepłownictwo. Czas wielkiej zmiany

Legislacja, technologia i edukacja to trzy filary, na których powinna się opierać transformacja sektora ciepłowniczego. Prezes IGCP przedstawił kluczowe uwarunkowania…

Zdjęcie do artykułu Miasta odporne na zmiany klimatu

Miasta odporne na zmiany klimatu

Kwiecień tego roku był jedenastym z kolei miesiącem, w którym średnia temperatura osiągnęła rekordowy poziom. Czy polskie miasta są gotowe…

  • 3 Maja w Darłowie

    Starostwo Powiatowe w Sławnie, Miasto Darłowo i Gmina Darłowo zapraszają na oficjalne uroczystości 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody tradycyjnie rozpoczniemy Mszą Święta za Ojczyznę w Kościele Mariackim (godz. 12.00). Po nabożeństwie uczestnicy w przemarszu i towarzystwie kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych udadzą się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 13.00 przy Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego zaplanowano Manifestację Patriotyczną. Przy obelisku zostanie odegrany Hymn Państwowy, oficjele…

  • Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa”

    W dniach 4-5 grudnia 2023 roku w Hotelu Lidia w Darłowie odbyła się Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa”, która towarzyszyła Zgromadzeniu Oddziału Regionalnego Północno-Zachodniego IGCP.